info@nccongres.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1 De Stichting Nationaal Coassistenten Congres gevestigd te Amsterdam, Palmgracht 36HS, 1015HM, KvK nummer 30.22.42.51. Hierna te noemen: “stichting”.
1.2 Het Nationaal Coassistenten Congres, georganiseerd door de in 1.1 gedefinieerde stichting plaatsvindend op 12 maart 2022. Hierna te noemen: “congres”.
1.3 De natuurlijke persoon die een toegangsbewijs ter zake het door de stichting georganiseerde congres koopt. Hierna te noemen “koper”.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en aanbieding die tot stand komt tussen de stichting en een koper die een toegangsbewijs ter zake het door de stichting georganiseerde congres koopt of verkrijgt.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst/inschrijving
3.1 De overeenkomst inzake het bezoek aan het congres kan alleen geschieden door een geldig e-mailadres te gebruiken. Per geldig e-mailadres kan slechts 1 toegangsbewijs aangeschaft worden. De stichting heeft het recht het gebruikte e-mailadres te controleren op echtheid. De natuurlijke persoon aan wie dit e-mailadres is toegekend dient dezelfde natuurlijke persoon te zijn als de koper. De stichting houdt altijd het recht om de koopovereenkomst te ontbinden bij twijfels over echtheid van het emailadres, gegevens of identiteit van de koper.
3.2 Betaling van het toegangsbewijs geschiedt op het moment van inschrijven via de inschrijfmodule (op inschrijvingen.nccongres.nl) via iDEAL. Op deze betalingsmogelijkheid zijn de voorwaarden van Mollie B.V. van toepassing.
3.3 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW en inclusief administratiekosten van €0,29 per transactie.
3.4 De stichting heeft het recht maximaal vijf informatie e-mails te versturen naar het door de koper ingevulde e-mailadres. Dit is exclusief de door partners van de stichting verstuurde e-mails.
3.5 Het toegangsbewijs zal na bevestiging van betaling en ontvangst hiervan door de stichting in de vorm van een e-ticket in adobe PDF formaat naar het door koper opgegeven e-mailadres verzonden worden.
3.6 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en is persoonsgebonden aan de koper.
3.7 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de koper ter beschikking is gesteld, rust het risico op verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs op de koper.
3.8 Alleen een toegangsbewijs uitgegeven door de stichting en besteld via de bestelmodule op www.nccongres.nl garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast hiervan rust bij de koper.
3.9 Het geleverde e-ticket blijft eigendom van de stichting en wordt geleverd aan de koper onder de voorwaarde dat het niet toegestaan is het e-ticket te verkopen aan derden of het op enige andere wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken.

Artikel 4 – Wijzigen, annuleren en keuze e-ticket.
4.1 Nadat de betaling heeft plaatsgevonden is het niet mogelijk de eenmaal gekochte tickets te wijzigen of te annuleren. De stichting is in geen enkel geval verplicht het aankoopbedrag terug te betalen.
4.2 In overleg met de organisatie van het Nationaal Coassistenten Congres is het mogelijk om het aangeschafte toegangsbewijs tot één week voor het congres op een andere naam te laten zetten. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk ingediend te worden via het emailadres van het secretariaat van het Nationaal Coassistenten Congres, te weten inschrijvingen@nccongres.nl.
4.3 In het geval het toegangsbewijs volgens de in 4.2 geldende regeling op een andere naam gezet wordt dan is de koper verplicht de aan hem als koper opgelegde verplichtingen zoals verwoord in de algemene voorwaarden ook op te leggen aan diegene aan wie het toegangsbewijs ter beschikking wordt gesteld. En de koper staat er jegens de stichting voor in dat deze persoon deze verplichtingen nakomt.
4.4 De stichting streeft er naar zo veel mogelijk kopers bij hun pakket en slaappartner van keuze in te delen. De stichting kan echter geen garantie geven dat dit bij alle kopers lukt.
4.5 De stichting behoudt zich het recht voor om de indeling en/of de inhoud van pakketten te wijzigen.

Artikel 5 – Toegang
5.1 Voor toegang is het persoonsgebonden toegangsbewijs, alsmede een geldig legitimatiebewijs nodig.
5.2 Voor specifieke fysieke lezingen en of workshops kan om een collegekaart gevraagd worden alvorens toegang verleend wordt. Dit om aan te tonen dat de koper geneeskunde student is.
5.3 Elk gebruik van het toegangsbewijs dat in strijd is met de algemene voorwaarden kan op elk moment leiden tot weigering van toegang tot het congres.
5.4 Koper is verplicht in het bezit te zijn van een onbeschadigd toegangsbewijs zowel voor aanvang van als ten tijde van het congres en is verplicht om op verzoek van de stichting, de exploitant of door de stichting ingehuurde beveiliging dit te kunnen overleggen.
5.5 Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens, andere gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken. In dit geval kan de stichting ook besluiten de koper de toegang tot het congres te ontzeggen.
5.6 De koper is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de stichting, de exploitant, beveiliging, de brandweer en andere bevoegden.
5.7 De koper verklaart een medische studie te volgen aan één van de medische faculteiten in Nederland.

Artikel 6 – Overmacht
6.1 In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder bijvoorbeeld stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën et cetera heeft de stichting het recht het congres te verschuiven naar een latere datum of het congres te annuleren.
6.2 In geval van annulering wordt voorzien in een redelijke tegemoetkoming in de kosten die gemaakt zijn bij de aanschaf van het toegangsbewijs.

Artikel 7 – Beeld- en geluidsmateriaal
7.1 Het is verboden om tijdens de voordrachten beeld- en/of geluidsmateriaal te maken van de sprekers en/of deze te verspreiden. Tot de voordrachten worden zowel de workshops als de plenaire-en de parallelsessies gerekend.
7.2 De stichting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor overtreding van de in 7.1 genoemde regeling.
7.3 De stichting gaat ervan uit dat de deelnemers het Medisch Beroepsgeheim in de ruimste zin des woords in acht nemen daar zij medisch student zijn.

Artikel 8 – Privacy Statement
8.1 De stichting neemt Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving in acht. De stichting verzamelt alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de inschrijving en registratie van de koper voor het congres.
8.2 De persoonsgegevens worden enkel verzameld voor de inschrijving door de koper, betaling door de koper, de verwerking van deze inschrijving, verwerking van betaalgegevens en registratie op het congres. Tevens mogen de persoonsgegevens – die niet noodzakelijk zijn voor betaling – geanalyseerd worden voor statistieken door de stichting.
8.3 De persoonsgegevens worden niet door de stichting aan derden gedeeld. Partners en sponsoren mogen om persoonsgegevens vragen, al dan niet via een QR code. Hiertoe geeft de koper op het congres apart toestemming aan deze derde partij, indien gegevens worden verstrekt.
8.4 De stichting bewaart persoonsgegevens van de koper, die noodzakelijk zijn voor de inschrijving en registratie van de koper, niet langer dan noodzakelijk om de in deze voorwaarden genoemde doelen te bereiken. Na het congres bewaart de stichting de persoonsgegevens maximaal 1 editie, tenzij de doeleinden van verzameling van de gegevens nog niet bereikt zijn.
8.5 De koper heeft ten allen tijde het recht tot inzage, rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens, die niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor deze gegevens verzameld zijn of anderszins verwerkt. De koper kan hiertoe een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@nccongres.nl
8.6 De koper heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De koper kan hiertoe contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
8.7 De stichting neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens van de koper te beperken. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de persoonsgegevens. De veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.