Privacy Statement

Definities 

 • De Stichting Nationaal Coassistenten Congres gevestigd te Maastricht, Wolfstraat 11B, 6211GM, KvK nummer 30.22.42.51. Hierna te noemen: “stichting”. 
 • Het Nationaal Coassistenten Congres, georganiseerd door de in 1.1 gedefinieerde stichting plaatsvindend op 5, 6 en 7 april 2019. Hierna te  noemen: “congres”.
 • De natuurlijke persoon die een toegangsbewijs ter zake het door de stichting georganiseerde congres koopt. Hierna te noemen “koper”.

Toepasselijkheid

 • Deze Privacy Statement is van toepassing op iedere overeenkomst en aanbieding die tot stand komt tussen de stichting en een koper die een toegangsbewijs ter zake het door de stichting georganiseerde congres koopt of verkrijgt.

Privacy Statement

 • De stichting neemt Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving  in acht. De stichting verzamelt alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de inschrijving en registratie van de koper voor het congres.
 • De persoonsgegevens worden enkel verzameld voor de inschrijving door de koper, betaling door de koper, de verwerking van deze inschrijving, verwerking van betaalgegevens en registratie op het congres. Tevens mogen de persoonsgegevens – die niet noodzakelijk zijn voor betaling – geanalyseerd worden voor statistieken door de stichting.
 • De persoonsgegevens worden niet door de stichting aan derden gedeeld. Persoonsgegevens worden verzameld door een zogenoemde “verwerker”. De stichting blijft verantwoordelijk voor de gegevens. 
 • De stichting bewaart persoonsgegevens van de koper, die noodzakelijk zijn voor de inschrijving en registratie van de koper, niet langer dan noodzakelijk om de in deze voorwaarden genoemde doelen te bereiken. Na het congres bewaart de stichting de persoonsgegevens maximaal 1 jaar, tenzij de doeleinden van verzameling van de gegevens nog niet bereikt zijn.
 • De koper heeft ten allen tijde het recht tot inzage, rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens, die niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor deze gegevens verzameld zijn of anderszins verwerkt. De koper kan hiertoe een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@nccongres.nl
 • De koper heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De koper kan hiertoe contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 • De stichting neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens van de koper te beperken. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de persoonsgegevens. De veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.